top of page

תקנון אתר קינקי הייר ליין

 ,ברוכים הבאים לאתר קינקי הייר ליין


במסגרת מאמצינו לייעל את השירות, אנו מציגים לכם תקנון זה. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים

כללי


כל התכנים באתר זה המנוסחים בלשון נקבה / זכר אך הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד


כל רכישה המבוצעת באתר כפופה לאישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי


הוראות תקנון זה חלות על כל רכישה המבוצעת דרך האתר ומהוות חוזה התקשרות בין

החברה לבין המשתמש


החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש


5. האתר, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן:"התוכן") הינם רכושה הבלעדית של האתר קינקי הייר ליין אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהאתר, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים
כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק. פעילות כגון העתקת משרות מאתר קינקי הייר ליין ופרסומן לצרכים מסחריים באתר אחר, הינה עבירה מוסרית ממדרגה ראשונה ולפיכך האתר מגנה זאת, ומוקיע פעילות זאת מכל וכל


המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא


תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון, הוראות וכללי השימוש בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת.  כל שימוש באתר יהיה בכפוף לתקנון אשר יהיה בתוקף נכון לרגע השימוש באתר. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון  זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהיה מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון


השירותים והתכנים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה


עצם השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר


גלישה או שימוש באתר זה מהווים הצהרה, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים ובדיעבד לא ניתן יהיה להעלות טענה כלשהי ביחס לכל האמור בתקנון


החברה אינה לוקחת על עצמה אחריות כל שהיא לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע והתכנים המפורסמים באתר


המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע זה בכל צורה שהיא או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה


גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ותיחשב כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש


תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת החברה בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד


תנאי שימוש ורכישה


אם הלקוח קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הריהו מצהיר ומאשר כי קיבל את סמכות הוריו, אפוטרופסיך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר


לבצע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e-mail) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי על שמו אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה


גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות


פרטיות


אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש


הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור


תהליך ההזמנה


ההזמנה ממומשת עם הזנת הפרטים בטפסים המיועדים לכך. יש למלא בן היתר את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, רחוב, מס' הבית, ישוב, מיקוד, ת.ד. (אם קיים), תאריך לידה וכתובת דואר אלקטרוני


כדי שהחברה תוכל לספק למשתמש את המוצרים שהוזמנו, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט בחברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב המשתמש


על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל הלקוח. במקרה שהמוצרים יחזרו אל החברה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול


הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין


מחירים ותשלומים


חיוב הלקוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמין, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול אלא אם כן צויין אחרת


החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדית


המחיר התקף עבור הלקוח הינו המחיר שהתפרסם באתר בעת שהשלים את תהליך ההזמנה

מועד אספקה


החברה תספק את המוצרים שהזמין הלקוח עד 21 ימי עסקים ממועד אישור הזמנתו. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם הימים א'-ה', אשר אינם חלים בערבי חג/ חגים ומועדים או ימי שבתון. יש להוסיף לזמני האספקה, יום עסקים נוסף המיועד לליקוט ואירוז המשלוח. יחד עם זאת, החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה ככל שיהיה ניתן


המוצרים יסופקו לכתובת שמסר הלקוח במהלך תהליך הרכישה, אלא אם צוין אחרת


אם בחר הלקוח להזמין את המוצרים לכתובת עסקית, יש לציין את שם החברה בכתובת הנמען


אם בחר הלקוח לרכוש שלא באמצעות כרטיס אשראי, זמן האספקה יחושב מרגע סיום בירור הפרטים הרלוונטיים על ידי החברה


במידה ולא הושארו פרטי כרטיס אשראי ע"י הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, ההזמנה תישאר בסטטוס המתנה עד לקבלת פרטי התשלום. לאחר קבלת פרטי התשלום ואישורם בלבד יתחיל מניין ימי המשלוח לקבלת המוצרים


הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל, פעולות איבה ו/או כוח הטבע ו/או כוח עליון


הנהלת האתר איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה


אמצעי התשלום


באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר הכרטיס ופרטיו יידרש הלקוח להזין במקום המיועד לכך


החברה תמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצע הלקוח באמצעות כרטיסו, ורק לאחר קבלת האישור תעובד ההזמנה והמוצרים יישלחו אל הלקוח


החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר

 

 ניתן לשלם באמצעות פייפאל וזאת כל עוד מופעה האפשרות לכך בקופה באתר. מרגע שהלקוח בחר לשלם בפייפאל הוא יוצא מהאתר של החברה ויועבר לאתר פייפאל. כל ההליך אשר מתרחש באתר פייפאל, לרבות תקלות, שיבושים ונתונים סותרים - יהיו באחריות פייפאל בלבד והחברה לא תישא באחריות כל שהיא לאשר המתרחש באתר פייפאל. עם קבלת האישור מפייפאל ההזמנה תשודר לחברה

אחריות


אין אחריות על פאות ותוספת שיער ככלל, במידה ולא צויין אחרת במפורש. שיער טבעי הינו מוצר מתכלה התלוי ומושפע מאופן השימוש בו


אחריות בגין נזק הנגרם בשימוש - יש להתשמש במוצר לשם מה הוא נועד. החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם בגין שימוש לא נכון במוצר ישירות או לצד שלישי

מדיניות ביטול קניה והחזרת מוצרים

 במידה והלקוח קיבל מוצר שגוי מצד החברה , מידה לא נכונה או אורך לא נכון יש ליצור קשר עם החברה תוך 48 שעות מקבלת המוצר


ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ "א 1981להלן: הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש באתר בתוך 14 ימים מיום קבלתם ,  במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובלי שנעשה במוצר שימוש. אך לא ניתן לבטל עסקה צרכנית על פאות מטעמי היגיינה , ולא ינתן החזר כספי על פאות מכיוון שהפאה היא מוצר שיוצר לפי מידות מותאמות לצרכן

ושיער הוא מוצר המושפע מאופן השימוש בו


על המוצרים להגיע לתא הדואר של החברה  כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קיבלת אותם כלא נעשה בו שימוש כלל


לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח (לא כולל דמי טיפול ומשלוח), ויחוייב בדמי ביטול

(בגובה של 5% מסכום המוצר או 100 ש"ח  (הנמוך מבניהם


המוצר יבדק על ידי גורם מטעם החברה, החברה רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה במידה ונעשה בו שימוש ואינו עומד בתנאים להחזרת המוצר


ליצירת קשר עימנו

אימייל
kinkyhairofficial@gmail.com

וואצפ

  053-2322624

bottom of page